Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/123

此页尚未校对


景祐五年綬取舊編益新制上鹵簿圗記十卷政和七年

 改修宣和元年書成三十三卷飾以丹采益詳備矣

趙安仁作戴斗懐柔錄王晦叔作戴斗奉使録戴斗謂北方

 北戴斗極爲空桐

擊壌周䖏風土記云以木爲之前廣後銳長尺三寸其形如履

 古童児𠩄戯之器非土壤也先側一壌扵地遥扵三十四歩以手中壌撃

 之中者爲上

象山先生曰古者無流品之分而賢不肖之辨嚴後世有流品

之分而賢不肖之辨略

司馬相如諭巴蜀檄曰父兄之教不先子弟之率不謹寡㢘鮮

 耻而俗不長厚也漢時有此議論三代之流風遺俗猶存也