Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/69

此页尚未校对


 當時善治足以起其文也

文定又行范文正公參政制云大恩之下難爲報大名之下難

 為䖏矧兼二者可無勉㢤爾尚朝夕以交修予𠃔迪前人勤

 教邦其永孚于休訓辭温雅可以見太平之象

端平元年九月真文忠公除翰林學士洪舜俞命詞曰迪惟仁

 祖有若臣脩朝亰師扵甲午之元拜内相扵季秋之月歐陽

 公之除在至和元年九月𡻕皆甲午用事切當如此

慶元初嗣秀王辭中書令賜賛拜不名鄭⿰氵専之草制云天下之

 逹尊三徳兼爵齒以俱茂人臣之不名五老與親賢而並隆

 公羊傳注禮君扵臣不名者有五諸父兄不名上大夫不名

 盛徳之士不名老臣不名說𫟍伊尹曰君之𠩄不名臣者四