Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/89

此页尚未校对


 佛者曰成實行悪見樂爲悪未熟至其悪熟自見受苦行善

 見苦爲善未熟至其善熟自見受樂其言善悪之熟亦名言

 也

仁宗摹太宗御書大相國寺額扵石即寺爲殿而蔵之御飛白

 名曰寳奎殿紹興庚辰宏辭以寳奎殿太宗皇帝御書賛命

題唐說齋中選但云慶暦二載而不紀月日以實録考之乃

二年正月辛未也蘇子羙作寳奎殿頌周益公題其後云上

宰宗工更爲辭章者謂吕夷簡作記章得象題額之𩔖實錄

 云命夷簡撰記而說齋謂煥乎堯章親加紀述亦誤

舊制麻三道以上𩀱宣學士分撰元豐末鄧潤甫爲學士一夕

 鎻麻二十二通靖康元年麻六道權直院莫儔獨𪧐