Page:Sibu Congkan Sanbian238-李昉-太平御覽-136-005.djvu/44

此页尚未校对


詩序曰東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈

壷氏不能掌其職焉挈壷氏掌刻漏

漢書曰董賢爲郎傳漏陛下上見恱之

又哀帝紀曰詔大赦天下以建平二年改爲太初元年號曰

陳聖劉太平皇帝韋昭曰敷陳聖劉之德也漏刻以百二十爲度韋昭曰舊

漏晝夜共百刻今增其二十也

續漢書律曆志曰建武十年詔施行漏刻以日長短爲數

率日南北二度四分而増成一刻一氣永元十年太史霍

融上言官漏刻率九日増減一等不與天相應不如夏曆

東觀漢記曰樊𣑽毎當直事常晨駐車待漏

漢𮦀事曰鼔以動衆鉦以止衆夜漏盡鼔鳴則起晝漏盡

鉦鳴則息

呉録曰呉範字文則善占𠉀知風氣𨵿羽將降孫權問範