Page:Sibu Congkan Sanbian238-李昉-太平御覽-136-005.djvu/92

此页尚未校对


又曰天秉陽垂日星

又曰宿離不忒無失經紀注二十八𪧐爲經七曜爲紀

周禮曰保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下

之遷辨其𠮷凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星

以觀祅祥

左傳曰魯莊公七年夏四月辛夘夜𢘆星不見夜中星隕

如雨與雨偕也

又曰魯僖公五年晉侯復假道於虞以伐號問於卜偃曰

吾其濟乎對曰克之童謡云丙子之晨龍尾伏辰杜預曰龍尾是

尾星

又曰十六年春隕石于宋五隕星也

又曰魯襄公二十八年春無氷梓愼曰今兹宋鄭其饑乎

𡻕在星紀星紀在田滛於𤣥枵𤣥枵在子虚危之次星紀斗牛之次以有時災