Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/119

此页尚未校对


青虹故俗呼爲美人

又曰晉陵薛願義熈𥘉有虹飲其釡煥吸響便竭願輦酒

灌之隨投便竭吐金滿器於是災弊日祛而豐冨𡻕臻

述異記曰有黒虹下樂輯營少日輯病卒

紀年曰晉定公十八年青虹見

瑞應圖曰大虹竟天握登見之意感生帝舜於姚𭏟

太𤣥經曰紫霓圍日其疾不割

雜兵書曰日暈有白虹貫内出外者從所止戰勝

華陽國志曰李特生長子盪字仲平少子雄字仲雋𥘉特

妻羅氏妊雄夢𩀱虹自地升天一虹中斷羅曰吾二兒有

先亡者有貴者後雄王蜀

黄帝占軍决曰攻城有虹從南方入飲城中者從虹攻之

勝白虹繞城不匝從虹所在擊之勝謹守其鈌賊乃從其