Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/52

此页尚未校对


請雨夏炎熱小雨群官即還舎𢎞彌日不旋大雨澍稼穡

遂豐

又曰汝南周𫉬善占天文爲郡門下椽鮑昱爲汝南太守

時郡境天旱昱自徃問何以致雨𫉬曰急罷三部督郵明

府當自北出到四十里亭雨可致也昱從之果得大雨毎

行縣輒軾其閭

東觀漢記曰曹襃爲河内太守時旱春至六月無雨榖貴

百姓頗流離襃到省吏職退去貪殘屢得澍雨其秋大熟

百姓給足流民皆還

又曰和熹鄧后永𥘉二年三月京師旱至五月朔太后幸

雒陽省獄舉𡨚末還宫澍雨大降

司馬彪續漢書曰永元六年張𡚒代劉方爲司空時𡻕灾

旱祈雨無應乃表即時引見口陳時政之冝明日和帝召