Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/62

此页尚未校对


文餘人民畜産凍死

續漢書曰赤眉入安定北地逢大雪坑谷皆滿多凍死

晉書曰王恭衣鶴𣰉雪中行時人謂之神仙中人

又曰太𫝊謝安雪驟降公欣然曰白雪紛紛何所似兄子

客兒曰散鹽空中差可擬兄女道韞曰未(⿱艹石)柳絮因風起

又曰東瀛公騰公姓司馬名騰伐石勒於常山屯營時天大雪有

一處方數丈融液恠而掘之得一玉馬髙尺許以爲晉家

之瑞

晉朝雜事曰太康七年河隂雨赤雪二頃

宋書曰大明中元日雪花降殿庭右將軍謝莊下殿雪集

衣白上以爲嘉瑞羣臣皆作雪花詩

崔鴻北凉録曰先酒泉南有銅駞出大雨雪沮渠蒙遜遣

工取之得銅數萬斤