Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/73

此页尚未校对


則散爲雨露

禮斗威儀曰君治政則軒轅之精散爲甘露

春秋繁露曰恩及於物順於人而甘露降

春秋序曰桀無道露冬下

春秋元命包曰霜以殺木露以潤草

又曰隂陽散爲露

五經通義曰和氣津液凝爲露露從地出

呉越春秋曰子胥諌呉王王怒暮歸舉衣出宫宫中群臣

皆曰天無霖雨宫中無泥露相君舉衣行高何爲 子胥

曰吾以越諌王王心迷不聽吾言宫中生草𣗥霧露沾吾

衣群臣聞之莫不悲傷

漢書曰宣帝元康元年甘露降未央宫大赦天下

又曰平帝永平十七年自春迄夏多甘露降謁元陵太常