Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/90

此页尚未校对


天不祐周矣太公曰君秉德而受之不可如何也

伏侯古今注曰成帝建始四年無雲而風天雷如擊連鼓

音可四五刻隆隆如車聲

山海經曰羭次之山有鳬名橐𩇯服之不畏電𩇯音肥匪備三

又曰飛魚如豚赤文無羽食之辟兵不畏雷

師曠占曰春雷初起其音恪恪霹靂者所謂雄雷旱氣也

其鳴依依音不大霹靂者謂之雌雷水氣也

又曰春分有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其主

無雲而雷名曰天狗行不出三年其國亡

又曰𥘉雷從金門起上旬旱下田熟一曰𡻕中兵革起也

風俗通曰雷不蓋醬俗說令人腹中雷鳴

說曰曹爽將誅夢二虎衘雷公若二升椀放着庭中