Page:Sibu Congkan Sanbian242-李昉-太平御覽-136-009.djvu/103

此頁尚未校對


王隱晉書曰永嘉五年洛中大飢五月摯虞餓死

又曰劉琨與丞相牋曰夏則桑椹冬則瑩豆視此哀歎

使人氣盡

晉中興書曰中原亂中宗𥘉鎮江左假郗鑒龍驤將軍兖

州刺史鎭鄒山又徐龕石勒左右交侵百姓飢饉野無生

草時或掘野䑕蟄䴏而食之

又曰太興元年詔曰亢旱榖貴百姓嗷嗷有資者貴糴貧

羸之民益困漢世糓貴官賤糴使價不超越謂之平准今

雖無此可出邸閣米萬斛使三分减一以平其價令貧困

者悉得足以至秋也

呉志曰駱公緒年八歳與親客歸㑹稽事嫡母甚謹時飢

荒多有困乏公緒爲之飢飲食衰少其姉仁愛有行寡婦

無子公緒見甚哀之娣問其故公緒曰士大夫糟糠不足我亦