Page:Sibu Congkan Sanbian242-李昉-太平御覽-136-009.djvu/108

此页尚未校对


周禮曰司空掌羣巫之政令(⿱艹石)國大旱則率巫而舞雩

又曰女巫旱暵則舞雩

傳曰衛大旱寗莊子曰昔周飢克殷而年豐今邢方無道

天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨

又曰魯僖公三年自十月不雨至于五月不曰旱不爲災

又曰衛大旱卜有事於山川不吉

又曰僖公二十一年夏大旱公欲焚巫尫臧文仲曰非旱備

也修城郭貶食省用務嗇勸分無有相濟此其務也巫

尫何爲天欲殺之則如勿生(⿱艹石)能爲旱焚之滋甚公從之

是歳飢而不害

又曰魯文十年正月不雨至于七月周正月今之十一月周十月今之五月

又曰魯宣公九年葬我小君敬羸旱無麻始用葛茀茀所以引