Page:Sibu Congkan Sanbian242-李昉-太平御覽-136-009.djvu/44

此页尚未校对


累鉅萬有賈客貨其絹百匹去而舩覆溺資貨皆没其女

子偶開後房見絹在其中但濕耳後賈客歸而自首女子

曰絹歸矣驗之而信亦出夷堅每亦是開元巳後事

國史𥙷曰興元元年七月七日斬僞官喬琳將臨刑嘆曰

琳以七月七日生亦以此日死豈非命也夫

古詩曰迢迢牽牛星皎皎河漢女纎纎擢素手軋軋弄機

杼終日不成章泣涕零如雨河漢清且淺相去復幾許盈

盈一水間脉脉不得語

晉潘尼七月七日侍皇太子宴𤣥圃園詩曰啇風𥘉授辰

火微流朱明送夏少昊迎秋嘉木茂園芳草𬒳疇於時我

后以豫以游○宋孝武七夕詩曰開庭鏡天路餘光不可

臨㳂風披弱縷迎曜貫𤣥鍼薄藝誠無取時務𦕅可㝷

宋謝惠連詠牛女詩曰落日隱簷楹外月照簾櫳圑圑滿