Page:Sibu Congkan Sanbian242-李昉-太平御覽-136-009.djvu/66

此页尚未校对


否洋曰顧不及臘周不及明年八月其年十二月十九日

頋卒明日臘宣珮以明年七月晦亡

又晉起居注曰安帝安隆四年十二月辛丑臘祠作樂

又博士張亮議曰臘接也登冝在新故交接也俗謂之臘

之明日爲𥘉歳秦漢以來有賀此古之遺語

晉宋舊事曰魏帝遜位祖以酉日臘以丑日魏名臣奏曰

大司農董遇議曰土行之君故冝以未祖以丑臘爲得盛

終之節不可以戍祖辰臘

梁書曰何鳯爲建安太守物不敢忤伏臘毎放囚還家依

期而返

唐㑹要曰貞元九年十一月上比日來京兆府毎年及臘

日府縣捕養狐兎以充進獻自今巳後冝停

又曰貞元十一年十二月臘日畋於苑中止多殺行三驅