Page:Sibu Congkan Sanbian243-李昉-太平御覽-136-010.djvu/105

此页尚未校对


曰大茅山獨髙處𤣥帝命東海神埋大銅鼎於山頂深八

尺上有盤石鎭之顓頊水徳故號𤣥帝

又曰秦始皇三十七年遊㑹稽還於此山北埋白壁一𩀱

深七尺李斯刻篆壁文云始皇聖德平章山河廵狩蒼川

勒名素壁

又曰王莽地皇三年七月遣使者章邕陳獻銅鍾五口黄

金百鎰贈之於三茅君

又曰中茅山其山獨處司命君埋玉門丹砂六千斤鎭於

此山深二丈上有盤石鎭之其山左右泉流下皆小赤色

飲之延年益壽左眞人就司命乞得一十二斤以合九華

丹山頂石壇石按香爐今存今三陽百姓聞多有長壽者

蓋太陽北陽朱陽三材耳

又曰小茅山漢光武帝以建武元年三月遣使呉倫賫金