Page:Sibu Congkan Sanbian243-李昉-太平御覽-136-010.djvu/59

此页尚未校对


台山群公祖道藏用指終南山曰此中甚有佳處何必天

台子微曰以吾觀之此乃仕宦之捷徑尓藏用有慙色

又曰文宗開成二年詔曰毎聞京師舊說以爲終南山興

雲祈必有雨(⿱艹石)晴霽雖宻雲至他竟不霑濡况兹山北面

闕庭日當息觀脩其望祀寵數冝及今聞都無祠宇終南

山未備禮秩命有司即時建立

𨵿中記曰終南山一名中南言在矢中居都之南也

又曰終南太一左右三十里内名福地

皇甫謐髙士傳曰四皓共入啇洛隱地肺山以待天下定漢

髙祖徴之不至乃深自匿終南山

辛氏三秦記曰太一在驪山西去長安二百里山之秀者

也中有石室常有一道士不食五糓自言太一之精齋㓗

乃得見之其狀似仙人山一名地肺可避洪水俗云上有