Page:Sibu Congkan Sanbian245-李昉-太平御覽-136-012.djvu/37

此页尚未校对


宗淵麓山記云山足曰麓蓋衡山之足也

     昭山

宋永初山川記云昭山下有旋潭深無底是湘水最深之

處昔有人舟覆於此潭其槽并甑有名題號後於洞庭㝷

得即知暗通也

     五溪山

長沙圖經云五溪山在縣西北五十八里髙二里北入朗

州界昔吴黃龍三年潘濬將兵五萬討武陵五溪蠻在此

山下立營截除徒黨因以爲名按溪水自邵州武剛縣東

北流至岳州沅江縣合益水益陽城記云在益水之陽水

岀縣北流入資口在縣門橋下皆五溪之下口也又按𨵿

羽屯軍資水北岸即一名茱茰江也吴甘寧拒之云聞吾

咳唾羽即不敢過江是此處今號爲𨵿羽瀬