Page:Sibu Congkan Sanbian246-李昉-太平御覽-136-013.djvu/89

此頁尚未校對


色今載其名也泞水不流

郡國志曰隆州析五縣置果州閬中有隂水其民銳氣而

善舞也

又曰湓水昔有人此處洗銅盆水𭧂漲失盆乃投水取盆

見一龍銜盆奪之而去故曰湓水

又曰庭州㶚水滴滴(⿱艹石)以金銀銅䥫器盛之皆漏唯瓠葉

則不漏人掌中亦漏服之少臰毛落得仙

論衡曰燧之取火於日方諸取露於月天地之間巧暦所

不能與其數乎然以掌握之中引𩔖於太極之上而水火

可立致者隂陽固相動也

異苑曰孫權赤烏八年遣校尉陳勲漕句容中道鑿破堽

掘得一黒物無有首尾形如數百斛舡長數十丈蠢蠢而

動有頃悉融液成汁時人莫能識得此之後獲泉源咸謂