Page:Sibu Congkan Sanbian248-李昉-太平御覽-136-015.djvu/99

此页尚未校对


出口𤾁

古今注曰宣帝地節元年上都沙中夜風有火如粟

曹瞞傳曰操征馬超隔渭水婁子伯說曰今天寒可起沙

爲城以水灌之可一夜而成

劉根別傳曰潁川太守髙府君到官民人疫郡中SKchar吏死

者過半夫人郎君悉得病從根求消除病氣之術根曰於

㕔事之亥上穿地取沙三斛着中以淳酒三升沃其上府

君從之病者悉得愈疫氣絶

捜神記曰有物處于江水其名曰蜮一曰短狐能含沙射

人以術方抑之則得沙石於肉中

叚國沙州記曰澆河西有黃沙沙南北一百二十里東西

七里西極大楊川望黃沙猶人委乾糒地不生草木黃沙

蕩然沙州取號焉