Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/100

此页尚未校对


天下容於小大髙宗之極致也肅宗兼兹四徳以繼祖考

臣下百僚力誦聖徳紀述明詔不能辯章豈敢空言増廣

以累日月之光

袁山松後漢書曰孝章皇帝弘𥙿有餘明斷不足閨房䜛

惑外戚檀寵惜乎(⿱艹石)明章二主損有餘而𥙷不足則古之

賢君矣

薛瑩漢記賛曰章帝以繼世承平天下無事敬奉神明友

于兄弟息省徭賦綏静兆民除苛法蠲禁錮抑有仁賢之

風矣是以隂陽恊和而百姓安樂衆瑞並集不可勝載考

之圖籍有微云爾

帝王世紀曰孝章皇帝以中元三年生於京師其母姓祕

不出號其墓日長信冢

三輔决録注曰何敞字文髙爲汝南太守章帝南巡過郡