Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/40

此页尚未校对


因是遂絶始元二年吏吿民盗用乗輿御服者案其題乃

茂陵中明器也民別買得光疑葬日監官不謹容致盗竊

乃収將作以下繫長安獄考訊居𡻕餘鄴縣又有一人於

市貨玉杯吏疑其御物欲捕之因忽不見縣送其器推問

又茂陵中物也光自呼吏問之說市人形貌如先帝光於

是嘿然乃赦前所繫者𡻕餘上又見形謂陵令薛平曰吾

雖失世猶爲汝君奈何令吏卒上吾陵上磨刀劒乎忽然

不見因推問陵旁有方石以爲礪吏卒常盗磨刀劒甘泉

宫恒自然有鍾鼓聲𠋫者時見從官鹵簿似天子自後轉

稀至宣帝世乃絶宣帝即位尊孝武廟奏樂之曰虚中有

唱善者吿祠之曰白鵠羣飛集後庭西河立廟神光滿殿

狀如月東萊立廟有大鳥跡意路白龍夜見河東立廟

告祠之日白虎銜SKchar置殿前又有一人騎馬馬異於常馬