Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/61

此页尚未校对


    孝平皇帝

漢書帝紀曰孝平皇帝諱衎之字曰樂元帝孫中山孝王之子也

年三𡻕時爲王哀帝崩迎中山王即位元始五年爲王莾

所酖而崩有司議禮臣不殤君皇帝年已十四冝以禮歛

加元服

漢書賛曰孝平之世政自莾出襃善顯功以自尊盛觀

其文辭方外百蠻無思不服休徴嘉應頌聲並作至乎變

異見於上民人怨於下莾亦不能文也

     少帝孺子

漢書曰孝平皇帝崩無子嗣絶宣帝曽孫有五人王莾惡

其長也兄弟不得相後乃徴宣帝𤣥孫廣威侯嬰年二𡻕

記以卜相最吉莾遂居攝如周公故事改曰居攝元年

月立嬰爲皇太子號曰孺子建國元年乃䇿命孺子以爲