Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/84

此页尚未校对


陶人作瓦器

又曰臨平望平隂河水洋洋舟船泛泛善矣夫周公孔子

猶不得存安得松喬與之而共逰乎文帝暁終始之義景

帝所謂孝子也故遭反覆霸陵獨完非成法耶上常自細

書一札十行報郡縣旦聽朝至日晏夜講經聽誦坐則功

臣特進在側論時政畢道古行事次說在家所識郷里能

吏次第比𩔖又道忠臣孝子義夫節士坐者莫不激揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

愴欣然和恱羣臣爭論上前常連日皇太子甞承間言陛

下有禹湯之明而失黃老養性之道今天下大安少省思

慮養精神上荅曰我自樂此三十年有司奏封禪詔曰灾

異連仍日月薄食百姓怨歎而欲有事於太山汙七十二

代編録以羊皮雜貂裘何强顔耶三十年羣臣復奏冝封

禪遂登太山勒石紀號改元爲中平二年二月戊戌帝崩