Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/111

此页尚未校对


等論事旣至以次執送護第並誅之綱乃罷禁兵帝方悟

無左右獨在内殿令宫人持兵自守護又遣大司馬賀蘭

祥逼帝遜位遂幽於舊邸月餘以弑崩時年十六護誅後

謚曰孝閔皇帝陵曰静陵

    明皇帝

後周書曰丗宗明皇帝諱毓小名統萬突太祖長子也母

曰姚夫人永熈三年太祖臨夏州生帝於統萬城因以名焉

大統十四年封寧都郡公十六年行華州事㝷拜開府儀

同三司冝州諸軍事冝州刺史魏恭帝三年授大將軍鎮

隴右孝閔踐祚進位柱國轉歧州諸軍事歧州刺史治有

美政𥠖民懷之及孝閔帝廢晉公護遣使迎帝於歧州秋

九月癸亥至京師止於舊邸甲子羣臣上表勸進備法駕

奉迎帝固襄羣臣固請是日即天王位大赦天下乙SKchar2