Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/39

此页尚未校对


大杖則避之今陛下怒盛入或不測䧟帝於不義不如且

出待和解而進不晚也帝從之乃遊行於外天賜六年

十月即皇帝位大赦改元爲永興元年追尊皇妣爲宣穆

皇后公卿大臣先罷歸第不與朝者悉復登用之是年乞

伏乾歸自稱𥘿王海夷馮䟦僣號天王國稱大燕三年春

二月詔曰衣食足知榮辱夫人飢寒切巳惟恐朝夕不濟

所急者温飽而巳何暇及於仁義之事乎王敎之多違蓋

由於此非夫耕婦織内外相承何以家給人足矣其簡宫

人非所當御及執作𠆸巧自餘悉岀以賜鰥民三月詔侍

臣常佩劒四年二月登虎圈射虎夏四月宴羣臣於西宫

使各獻言勿有所諱秋七月東廵置四廂大將又於十二

時置十二小將以山陽侯奚斤元城公元屈行左右丞相

是𡻕沮渠𫎇遜僣稱河西王神瑞元年春正月以慎瑞頻集