Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/89

此页尚未校对


之佛寺殺皇子亂兵殺司徒公臨淮王彧僕射范陽王誨

戊申元曄大赦天下尓朱度律自鎮京師尓朱兆遷帝於

晉陽崩於城内三級佛寺時年二十四中興二年謚爲武

懐皇帝太昌元年又謚孝莊皇帝廟號敬宗葬靜陵

    節閔皇帝

後魏書曰節閔皇帝諱恭自脩業廣惠王之子也母曰王

氏王少端謹有志度長而好學事祖母嫡母以孝聞正始中

襲爵延昌中拜通直散𮪍常侍正光三年加散𮪍常侍領

給事黄門侍郎以元乂擅權遂稱疾不起乆之因託瘖病

五年就除金紫光禄大夫建義元年除儀同三司旣絶言

垂將一紀居於龍華佛寺無所交通永安末有白莊帝者

言王不語將有異圖民間遊聲又云有天子之氣王懼禍

逃匿上洛㝷見追躡執送京師拘執多日以無狀獲免及