Page:Sibu Congkan Sanbian254-李昉-太平御覽-136-021.djvu/4

此页尚未校对


柱國與宇文憲破齊任城王髙湝於兾州除定州㹅管宣

帝即位以后父徴拜上柱國大司馬大象𥘉遷太僕丞右

司武俄轉大  帝每廵幸𢘆委以居守大象二年五月

以髙祖爲楊州惣管將發𭧂有足疾不果行乙未宣帝崩

時静帝㓜冲未能親理政事内史大夫鄭譯御正大夫劉

昉以髙祖皇后之父衆望所歸遂矯詔引髙祖入㹅朝政

都督内外諸軍事周氏諸王在藩者髙祖恐其生變稱趙

王招將嫁女於穾厥爲詞以徴之丁未發䘮庚戌周帝拜

髙祖假黄龯左丞相百官惣已而聽焉十二月甲子周帝

詔以郢州之漢東二十郡爲隋國劒履上殿入朝不趨賛

拜不名備九錫之禮加璽紱逺遊冠相國印緑綟綬位在

諸王上隋國置丞相巳下一依舊式髙祖再讓不許於是

建臺置官大定元年二月丙辰詔王冕十有二旒建天子