Page:Sibu Congkan Sanbian254-李昉-太平御覽-136-021.djvu/46

此页尚未校对


太平御覽卷第一百八

  皇王部三十三

    唐髙祖神尭皇帝

唐書曰髙祖神尭皇帝姓李氏諱淵其先隴西狄道人涼

武昭王暠七代孫也暠生歆歆生重耳仕魏爲弘農太守

重耳生熈爲金門鎮將領豪族鎮武川因家焉儀鳯中追

尊宣皇帝熈生天賜仕魏爲幢主儀鳯中追尊光皇帝生

皇祖諱虎後魏左僕射封隴西郡公與周文帝及太保李

弼大司馬獨狐信等以功叅佐命當時稱爲八柱國家仍

賜姓大野氏周受禪追封唐國公至隋文帝作相還復夲

姓武德𥘉追尊景皇帝廟號太祖皇考諱昞周安州㹅

管柱國大將軍襲唐國公謚曰仁武德𥘉追尊元皇帝廟

號丗祖髙祖以周天和元年生於長安七年襲唐國公及