Page:Sibu Congkan Sanbian255-李昉-太平御覽-136-022.djvu/18

此页尚未校对


落馬曰是何事恱等告以懷王思明曰我朝來語錯合有

此事然汝殺我太疾何不待我收長安終事不成矣因急

呼懷王者三曰莫殺我囚我却罵曹將軍曰這胡誤我這

胡誤我恱遂令心腹手擒思明赴栁泉驛曰事巳成矣朝

義曰莫驚聖人否莫損聖人否恱曰無時周贄許𩦸統後

軍在福昌朝義令許季常徃告之贄聞驚欲仰倒朝義領

兵廽贄等來迎因殺贄思明至栁泉驛縊殺之朝義便僣

僞位寳應二年爲李懷所擒梟首送闕下

    代宗孝武皇帝

唐書曰代宗孝武皇帝諱豫肅宗長子母曰章敬皇太后

吴氏以開元十四年十二月生于東都上陽宫𥘉名俶年十

五封廣平王玄宗諸孫百餘上爲嫡皇孫宇量𢎞深寛而

能斷喜怛不形於色仁孝温恭動必由禮㓜好學尤專禮