Page:Sibu Congkan Sanbian256-李昉-太平御覽-136-023.djvu/134

此页尚未校对


毅有惠政推暠爲燉煌太守叚業復暠鎭西將軍領護西夷

校尉庚子元年十一月晉昌太守唐瑤移檄六郡推暠爲

大將軍涼公領秦涼二州牧大赦改年追尊祖弇涼公父

昶涼簡公以瑤爲征東將軍三年正月於南門起静恭堂

以議朝政圖讃自古聖帝明王忠臣孝子烈士貞女親爲

序頌以作鑒戒五年正月立泮宮増髙門學生百人四月

燉煌有葛縁木而生作黃烏之形丗子譚卒九月立好歆

爲丗子正月大赦改年爲建𥘉元年三月讌于曲水命羣寮

賦詩暠規爲之序文寫諸葛亮訓厲以誡諸子十三年正月

寢疾頋命長史宋繇曰吾終之後嗣子猶卿子也善相輔

導二月薨于恭德殿年六十七葬建丗陵謚昭武王廟號

太祖𥘉暠爲羣雄所推定千里之地謂張氏之業不足成

河西十郡歳月而一旣而傉檀入據姑臧蒙遜基宇稍廣