Page:Sibu Congkan Sanbian256-李昉-太平御覽-136-023.djvu/77

此页尚未校对


橋以濟濟訖焚橋三輔堡壁悉降十一月入都長安於是

左長史賈𤣥碩等依諸葛亮劉備故事表健爲秦王𤣥碩

等乃上尊號健僞讓再三乃從之皇始元年正月僣即天

王位于南郊大赦改晉永和七年皇始元年追尊父洪爲

太祖武惠皇帝繕宗廟社稷於長安立妻強氏爲皇后子

萇爲皇太子靚爲平原公生爲淮南公弟雄丞相東海公

其餘封授各有差是年野蠶成繭野禾𬒳原百姓採野繭

而衣収野粟而食𨵿西家給人足二年正月丞相雄等固

請宜依漢晉兼皇王之美不可過自謙冲同趙之初號健

從之僭即皇帝位于太極殿大赦諸公進爵爲王立五等

之封以次進之三年正月下書曰其令公卿巳下歳舉賢

良方正孝廉清才多略博學秀才異行各一人或獻書規

諫或靣陳朕過其速以聞勿俱貴賤四年丞相東海王雄