Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/132

此页尚未校对


楊㬓匹妙南討十一年六月軍至交州賁衆數萬於⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇

江口立城柵以拒官軍㬓推髙祖爲前鋒所向摧䧟賁走

典澈湖於屈獠界立砦大造船艦充塞湖中衆軍憚之

頓湖口不敢進夜江水𭧂起七文注湖中奔流迅激髙祖

勒所部兵乗流先進衆軍鼓譟俱前賊衆大潰賁竄入屈

獠洞中屈獠斬賁傳首京師是𡻕太清元年也除振逺將軍

西江督護髙要太守督七郡諸軍事二年冬侯景㓂京師

髙祖將率兵赴援廣州刺史元景仲隂有異志將圗髙祖

髙祖知其計與成州刺史王懷明行臺選郎殷外臣等宻

議誡嚴三年七月集義兵於南海馳檄以討景仲景仲窮

蹙縊干閤下髙祖迎蕭勃鎮廣州十一月髙祖遣杜僧明

胡頴將二千人頓干嶺上并厚結始興豪傑同謀義舉侯

安都張偲等率千餘人來附蕭勃聞之遣鍾休恱說