Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/14

此页尚未校对


王爲穆皇皇帝母叚氏爲皇太后居長樂宫妻呼延氏爲

皇后五年二月晉相劉𥙿率衆來伐三月晉師渡淮超聞

晉軍之盛自率衆四萬距戰大敗奔還廣固徙郭内民入

堡小城晉攻䧟大城長圍列守超請爲藩臣以大峴爲界

𥙿不許六年正月超登天門朝羣臣于城上殺馬以饗將

士十一月尚書恱壽開門納晉師超出奔爲晉所執送建

康市斬之時年二十六殺鮮卑王公巳下三千餘人以男

女萬餘口爲軍賞始德建平元年𡻕在巳亥僣號居齊

至爲劉𥙿所滅在已酉凡二十一年

晉書曰超在位六年𥘉德以安帝隆安四年僣立至超二

丗凡十一年以義熈六年