Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/21

此页尚未校对


定所拒遂國南安十一月魏遣尚書庫結率𮪍五千迎末

衛軍吉毗固諌以爲不冝遂内徙從之庫結引還四年赫

連定遣其叔北平公韋代率衆一萬攻南安城内大飢人

相食𫝊侍中乞伏延祚吏部尚書乞伏䟦䟦踰城奔代末

乃衘璧出降送于上邽及宗族五百餘人悉爲赫所誅

自國仁建義元年乙酉𡻕至辛未四十七載

晉書曰熾盤在位七年而宋氏受禪以宋元嘉四年死子

慕末嗣在位三年爲赫連定所殺始國仁以孝武大元十

僭位至慕末四丗凡四十有六載而滅

     北燕馮䟦

崔鴻十六國春秋北燕録曰馮䟦字文起長樂信都人其

先畢萬之後也子孫食菜馮郷因以氏焉晉永嘉之亂祖

父和避地上黨父安雄有器量爲慕容永將永滅䟦東徙