Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/4

此页尚未校对


月即位大赦改治西平建和元年正月大赦改年延𦒿老

訪政治二年羣臣固請即尊號不許乃僣稱河西王三年

三月寢疾令曰昔我諸兄弟傳位非子者蓋以泰伯三讓

周道以興故也武王創踐寳暦垂諸樊之試終能克昌家

業者其在車𮪍乎吾寢疾惙頓是將不濟内外多虞國機

務廣其令車𮪍經惣百揆以成先王之志薨謚康王葬西

平陵

     秃髪傉檀

崔鴻十六國春秋南涼録曰傉檀利鹿孤弟也少機警有

才略建和三年襲位徙號涼王遷于樂都改爲弘昌元年

𥘿遣使拜車𮪍將軍廣武公四年六月𥘿遣授河右諸軍

事涼州刺史鎮姑臧七月醼羣寮于宣德堂仰視而歎曰

古人言作者不居居者不作信矣前昌松太守孟禕進曰