Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/121

此页尚未校对


     文帝乙弗后

後魏書曰文帝文皇后乙弗氏河南洛陽人也其先丗爲

吐谷渾渠帥居青海號青海王涼州平后之髙祖莫瓌擁部

落入附拜定州刺史封西平公自莫瓌後三丗尚公主女乃

多爲王妃甚見貴重父緩儀同三司兖州刺史母淮陽長公

主孝文之第四女也后羙容儀少言𥬇年數歳父母異之

指示諸親曰生女何妨也(⿱艹石)此者實勝男年十六文帝納

爲妃及帝即位以大統元年𠕋爲皇后后性好節儉𬞞食

故衣珠玉羅綺絶於服玩又仁恕無嫉妬之心帝益重之

生男女十二人多早夭唯太子及武都王戍存焉時新都

𨵿中務欲東討蠕蠕㓂邊未遑北伐故帝結㛰以撫之

於是更納悼后命后遜居別宫出家爲尼悼后猶懷猜忌

復徙后居秦州依子秦州刺史武都王帝雖限大計恩好