Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/13

此页尚未校对


北史曰周氏率由SKchar制内職有序文帝創基修祍席以儉

約武皇嗣歴節情慾於矯枉宫闈有貫魚之羙戚里無私

溺之尤可謂得君人之體也宣皇外行其志内逞其欲溪

壑難滿採擇無厭恩之所加莫限厮皁榮之所及無隔險

詖於是升蘭殿以正位踐椒庭而齊體者非一人焉階房

帷而拖青紫縁恩倖而擁玉帛非一族焉雖辛癸之荒淫

趙李之傾城曽未足比其髣髴也人厭苛政其事實多文

帝之祀忽諸特由於此隋文思革前𡚁大矯其違唯皇后當

室旁無私寵婦官位號未詳備焉開皇二年著内官之式

略依周禮省減其數焬帝時后妃嬪御無𨤲婦職唯端容

麗飾陪從醼遊而已帝又參詳典故自製嘉名著之於令

     人皇后

春秋命暦序洛書擿亡辟曰人皇兄弟九人别長九州離