Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/10

此页尚未校对


樓以避兵鋒俄而事定婉兒常勸帝廣置昭文學士盛引

當朝詞學之臣數賜遊宴賦詩唱和婉兒每代帝及后長

寧安樂二公主數首並作辭甚綺麗時人咸諷誦之婉兒

俄又通於吏部侍郎崔湜引知政事湜嘗充使開啇山新

路功未半而中宗崩婉兒草遺制曲叙其功而加襃賞及

韋庶人敗婉兒亦斬於旗下

     睿宗劉皇后

唐書曰睿宗肅明順聖皇后劉氏父延景陜州刺史儀鳯

中睿宗居藩納后爲孺人㝷立爲妃生寧王憲壽昌代國

二公主睿宗即位𠕋爲皇后及降爲皇嗣后從降爲妃長

壽中與昭成皇后同𬒳譴爲則天所殺景雲元年追謚肅

明皇后招魂葬於東都城南陵曰惠陵

     睿宗竇皇后