Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/12

此页尚未校对


人守一賜死其年十月庶人卒以一品禮葬於無相寺寳

應元年雪𡨚復尊爲皇后

     𤣥宗武皇后

唐書曰𤣥宗貞順皇后武氏則天從父兄子𢘆安王攸正

女也攸正卒後后尚㓜隨例入宫上即位漸承恩寵及王

庶人廢後特賜號爲惠妃宫中禮秩一同皇后惠妃開元

初産夏悼王及懷安哀王上仙公主並襁褓不育上特垂傷

悼及生壽王𤦛不敢養於宫中命寧王憲於外養之又生

盛王𤦺咸冝太華二公主惠妃以開元二十五年薨年四

十餘

     楊貴妃

唐書曰𤣥宗楊貴妃父𤣥琰蜀州司户妃早孤養於叔父

𤣥璬開元初武惠妃特承寵遇故王皇后廢黜二十四年