Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/18

此页尚未校对


王時納后爲嬪上元二年生順宗皇帝特承寵異德宗即

位𠕋爲淑妃貞元二年妃病十一月甲午𠕋爲皇后是日

崩於兩儀殿

     韋賢妃

唐書曰德宗韋賢妃不知氏族所出初爲良娣貞元二年

𠕋爲賢妃性敏惠言無苟容動必由禮德宗深重之六宫

師其德行及德宗崩請於崇陵終喪紀因侍於寢園元和

四年薨

     順宗王皇后

唐書曰順宗莊憲皇后王氏瑯瑘人父顔衛尉卿后㓜以

良家子選入宫爲才人順宗在藩時代宗以才人賜之時

年十三大曆十三年生憲宗皇帝立爲宣王孺人順宗𦫵

儲𠕋爲良娣后言容恭謹宫中稱其德行順宗即位疾恙