Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/103

此页尚未校对


與髙陽王雍廣平王懷奏其不知之狀無可爲夫婦之禮

請離婚削除封位太后從之

又曰嵇抜丗爲訖奚部帥其父根皇始𥘉率衆歸魏太祖

嘉之拔尚華隂公主生子敬元紹之逆也公主有功超授

敬大司馬封長樂王

又蠕蠕曰太昌元年六月阿那瓌遣使朝貢并爲長子請

尚公主孝武詔以范陽王誨之長女瑯瑘公主許之未及

成婚帝入𨵿東西魏競結阿那瓌爲婚好西魏文帝乃以

孝武時舎人元翌女稱爲化政公主妻那瓌兄弟塔寒

又曰阿那瓌遣使朝貢復因求㛰詔以常山王隲妹樂安公

主許之改封爲蘭陵郡長公主阿那瓌奉馬千疋以爲娉

禮請迎公主詔兼宗正卿元壽兼太常卿孟韶等送公主

自晉陽北邁資用器物咸出豐渥阿那瓌遣迎公主於新