Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/118

此页尚未校对


河洛所經隂精發曜降兹淑靈篤生公主誕奮休禎秀出

紫曒日暉月明紅顔鬒髪金質玉形

     駙馬

漢書曰駙馬都尉掌駙馬駙馬非正駕車皆爲副馬一曰駙近也疾也

又百官公卿表曰漢武元鼎二年置三都尉駙馬奉車掌

御乗輿車𮪍都尉掌羽林從𮪍並無貟或以侍中常侍卿

尹校尉左迁爲之

漢舊儀曰駙馬都尉掌𮪍從武帝置秩比二千石

蜀志曰諸葛瞻字思逺建興十二年亮出武功與兄瑾書

曰瞻巳今年八𡻕聦惠可愛嫌其早成恐不爲重器耳十

七尚公主拜駙馬都尉

宋書曰江斆字叔文母宋文帝女淮陽公主㓜以戚屬召

見孝武謂謝㽵曰此小兒方當爲名器少有美譽尚孝武