Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/13

此页尚未校对


昔塗山有育美名列於夏典任姒作配昌發顯於周書故

能緝熈丕緒祚延八百自元子誕育於今四載而名表未

孚於四方茂實未昭於朝掖非所以憲章逺猷允光禮度

者也太皇太后親發明旨爲之立名依德恊義名恂字元

道國祚永隆儲貳有𭔃無窮之兆於是而始乃大赦天下

太和十七年七月癸丑立恂爲皇太子髙祖毎歳征幸常

留守恂不好書學體貌肥大𭰹忌河洛暑𤍠意毎追樂北

方庶子髙道恱數苦諫恂甚銜之乃手刃道恱於禁中髙祖

引羣臣於清徽堂議廢之爲庶人置之河陽後謀逆賜死

梁書曰天監十四年正月朔旦帝臨軒冠太子於太極殿

舊制太子着逺遊冠金蟬翆緌纓至是詔加金愽山

又曰昭明太子母丁貴嬪有疾太子還永福省侍疾衣不

解帶及薨歩從喪還宫至殯水漿不入口毎哭慟絶武帝