Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/36

此页尚未校对


綵杯文綺袴長命杯文綺袴

晉令曰皇太子妃珮瑜玉

沈約宋書曰皇太子妃金璽龜鈕纁朱緩佩瑜玉

又曰少帝司馬皇后諱茂英河內温人晉恭帝女也𥘉封

海鹽公主少帝以公子尚焉宋𥘉拜皇太子妃少帝即位

爲皇后

又曰前廢帝何皇后諱令婉廬江𤅬人也孝建三年納爲

皇太子妃

又曰後廢帝江皇后諱簡珪濟陽考城人北中郎長史智

淵孫女太始五年太宗訪太子妃而雅信小數名家女多

不合江氏雖丗爲華族而后父祖並巳亡弟又弱小門無

強䕃以卜筮最𠮷拜爲皇太子妃

蕭子顯齊書曰皇太子妃厭翟車如重翟車飾微減漆𦘕輪車太