Page:Sibu Congkan Sanbian261-李昉-太平御覽-136-028.djvu/27

此页尚未校对


两京記曰 隋文帝開皇二年夏自故都移今所帝以長

安故城漢來舊邑宮宇蠹杇謀欲遷都僕射⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇威等議合

帝旨太史令𢈔季才奏當遷都帝曰吾乃今知天道開皇

二年六月十八日移入新邑在漢故城之東南萬年縣界

南直終南山子午谷北枕龍首原今朝堂即舊楊興村村

門大樹今見在𥘉周代有異僧名棖公言詞多驗時村人

於此樹下集棖公忽來逐之曰此天子坐位何故坐之左

僕射髙頴㹅領其事太子左庶子宇文愷創制規模謂之

大興城隋文𥘉封大興公及登極縣門園池多取其名宫

城東西四里南北二里四十歩周廻十三里一百八十歩髙

三丈五尺

又云東都城隋大業元年自故都移於今所其地今周之

王城自周敬王後漢並居於今之故都至仁壽四年隋文