Page:Sibu Congkan Sanbian261-李昉-太平御覽-136-028.djvu/68

此页尚未校对


秦昭王時三月上巳日置酒河曲遂有金人自泉而出捧

水心劒於王曰令君制有西夏此即其處因立爲曲水焉

二漢相㳂爲盛集帝嘉晢對

隋書曰焬帝命僕射楊素等營構宫室大業元年遂成新

都而徙居之今洛陽宫是也

洛陽地圖曰鞏在洛水之間鞏固也言四面有山可以鞏

固也

朱超石與兄書曰洛下道路夲好青槐暎䕃可愛

陸機洛陽記曰洛陽有銅駞街漢鑄銅駞二枚在宫南四

㑹道相對俗語曰金馬門外集衆賢銅駞陌上集少年

水經曰伊水東北過伊闕昔大禹䟽龍門以通水兩山相

對望之如闕伊水歷其間謂之伊闕

穆天子傳曰天子射鳥有獸在葭中七萃之士髙賁戎擒