Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/66

此页尚未校对


京兆馮翊扶風並内史之地漢爲河上郡復爲内史武帝

更名左馮    翊郡後改爲同州以其書云灃水攸

同故名之也

十道志曰漢王定三𥘿𨵿中置三郡以塞國爲河上郡後

罷三郡以爲内史武帝改爲左馮翊

應劭漢官解詁曰馮輔翊蕃故以爲名

水經曰洛水東南經沙阜北其阜東西八十里南北三十

里俗名沙苑

史記曰魏文侯十六年代秦築臨晉

十六國春秋曰符健時河渭溢蒲津監冦登得一履於河

中長七尺健歎曰覆載之内何所不有

穆天子傳曰陽䊸之山何伯馮夷之所都

漢志曰臨晉縣有河永祠又郊祀志祠河於臨晉