Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/75

此页尚未校对


十道志曰靈州有赫連勃勃所置果園水經云河水北有

薄骨律鎮城在渚上舊赫連城也桑果榆林列植其上故

謂之果州

圖經曰周宣政和二年破陳將吴明徹遷其人於靈州江左

之人崇禮好學習俗皆化因謂之塞北江南

    鹽州

元和郡縣圖曰鹽州五原郡禹貢雍州之域春秋時戎狄

地𥘿屬梁州漢置五原郡地有原五因而名之

史記曰梁山⿰氵𭝠 -- 𣾰沮之北有義渠胊衍之戎即此地

漢志曰馬嶺屬北地郡以川形似馬領故以爲名

十道志曰馬嶺今鹽州地

元和郡縣圖曰後魏爲西安州以其有鹽池又改爲鹽州

     鄜州音夫