Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/104

此页尚未校对


始建國齊屬始安郡隋亦然唐武徳四年置樂州貞觀八

年改爲昭州取昭潭爲名

盛弘之荆州記曰平樂縣西南數十里有山間有兩目如

人眼極大瞳子白黒分明

     𮐃州

十道志曰𮐃州𮐃山郡漢武平南越置蒼梧郡今州即蒼

梧之荔浦縣也隋置隋化縣唐置蒙州州有山號曰蒙山

山下人皆姓蒙因爲州名

     冨州

十道志曰冨州開江郡𥘿桂林郡地二漢屬蒼梧郡梁爲

開江武城二郡地陳置静州改開江武城二郡爲逍遥郡

隋平陳並廢唐又置静州貞觀八年改爲冨州因冨水爲