Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/110

此页尚未校对


     羅州

十道志曰羅州招義郡禹貢楊州之地是爲南越宋元嘉

三年鎭南將軍檀道濟廵撫於陵羅口築城因以名之屬

髙涼郡唐武徳五年因其地復置州

南越志曰招義縣昔流人營也

     潘州

十道志曰潘州南潘郡古甌駱越地𥘿平百越爲桂林郡

地漢爲合浦縣地屬合浦郡唐武徳四年置南宕州八年

改爲潘州

嶺表記曰潘州昔有方士潘茂於此昇仙遂以名郡

     容州

方輿志曰容州普寜郡古越地𥘿屬象郡二漢屬合浦郡

宋太始七年分合浦縣於此立南流郡齊梁陳不改隋廢